Narzędzia

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Posiadamy szeroki zakres narzędzi wspomagajacych prowadzenie projektu.

 • Wycena wyników prac B + R

  Wycena technologii pozwala na uporządkowanie i dobre zaplanowanie procesu komercjalizacji. Najczęstszą metodą wyceny nowych technologii jest metoda dochodowa (obok metody kosztowej czy porównawczej), która pokazuje jakie mogą być strumienie przyszłych przychodów w danym scenariuszu na stronie. Istotą wyceny jest zatem najczęściej zdolność do generowania przychodów na rynku, czyli rzeczywista przydatność danej technologii. Pomagamy naszym Klientom ocenić wartość technologii oraz wykazać empirycznie największe potencjalne źródła przychodów.

 • Zabezpieczenie IP

  Skuteczna budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o nową wiedzę lub technologię wymaga odpowiedniego zabezpieczenia dóbr intelektualnych. Jest to związane zarówno z powszechnie znanym patentowaniem wynalazków, rejestracją wzorów użytkowych i przemysłowych czy znaków towarowych, utworów powstałych na bazie prawa autorskiego jak i przygotowaniem odpowiednich procedur do efektywnego zabezpieczenia informacji poufnych stanowiących unikalny know-how w przedsiębiorstwie. Pomagamy Klientom zabezpieczyć prawa własności do dóbr intelektualnych.

 • Ścieżki komercializacji

  Zarówno duże instytucje badawcze jak i małe zespoły rozwojowe często mają problem z właściwym określeniem ścieżki komercjalizacji. Jest to związane zarówno z dość nieprecyzyjnymi przepisami i czasem trudną ich wykładnią jak i brakiem wewnętrznych procedur związanych z komercjalizacją. Podstawowy wybór dotyczy możliwości wyodrębnienia nowego podmiotu zajmującego się komercjalizacją wyników badań (np. spółki typu spinoff) lub sprzedaży prawa do wykorzystania dobra intelektualnego na danym polu eksploatacji (np. poprzez licencję). Pomagamy naszym Klientom wybrać najbardziej efektywną ścieżkę.

 • Modelowanie biznesowe

  Model biznesowy to obecnie część produktu/usługi. Model biznesowy określa w jaki sposób tworzymy, rozwijamy i dostarczamy propozycję wartości ostatecznemu odbiorcy (Klientowi i Użytkownikowi). Modelowanie biznesowe często zmierza do odróżnienia się od konkurencji poprzez inną percepcję danego produktu/usługi lub podkreślenie istotnych cech danej technologii i stworzenia unikalnego zestawu korzyści dla klienta. Metodyki tych badań związane są ze stawianiem, uzasadnianiem i weryfikacją hipotez w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

 • Prototypowanie/User experience

  Budowanie efektywnych prototypów wymaga nie tylko zebrania informacji zwrotnej od potencjalnego użytkownika, ale przede wszystkim dokładnego zdefiniowania problemu z jakim użytkownik się boryka. Często istota problemu jest poza świadomością użytkownika i jedynie obserwacja oraz eksperyment w warunkach zbliżonych do naturalnych może dać skuteczne rozwiązanie. Pomagamy naszym Klientom zdefiniować problem oraz znaleźć skuteczne jego rozwiązanie.

 • Publikacje / recenzje

  Komercjalizacja jest pojęciem, które powoli  przenika do codziennego życia. Nasi eksperci biorą udział w krajowych i międzynarodowych projektach popularyzujących transfer technologii i komercjalizację wyników badań. Nasze doświadczenie często sprawia, że jesteśmy również proszeni o recenzję artykułów, monografii, książek. Pomagamy naszym Klientom przygotować publikacje ujmujące złożoność problematyki związanej z komercjalizacją.

 • Weryfikacja potencjału i przewag konkurencyjnych

  Pakiet narzędzi zmierzający do określenia rzeczywistego potencjału nowej technologii do generowania strumieni finansowych w określonym modelu kreowania i dostarczania wartości na bazie przewag konkurencyjnych wynikających z trendów rynkowych, zmian legislacyjnych, monopoli prawnych oraz zaawansowanej wiedzy i technologii.

 • Projektowanie innowacji

  Wdrażanie innowacji przy pomocy metodyki opartej na współtworzeniu wartości w ramach różnorodnych zespołów roboczych – projektowanie procesów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

 • Strategie i taktyki

  Tworzenie strategii wymaga bardzo wnikliwej analizy przedsiębiorstwa, jego ekosystemu biznesowego oraz uwarunkowań zewnętrznych. Budowa efektywnej strategii jest procesem, którego celem jest zbudowanie pewnej mapy drogowej stanowiącej punkt odniesienia do taktyk operacyjnych.

 • Organizacja B+R

  Efektywne i zaawansowane badania to obecnie podstawa innowacji, organizacja prac badawczo-rozwojowych to również drogi proces, stąd często laboratoria mają charakter wspólnego zasobu – kluczem jest odpowiednia organizacja procesu wdrażania innowacji w ramach inicjatyw kooperacyjnych (research driven clustering).

 • Design produktów

  Projektowanie nowych produktów oparte na metodyce myślenia projektującego (design thinking) pozwala przede wszystkim dobrze zdefiniować problem, zdiagnozować faktyczne potrzeby użytkownika (klienta) oraz dzięki obserwacji i szeregu eksperymentów zweryfikować postawione hipotezy.

 • Design usług

  Projektowanie nowych usług związane jest z tzw. ekonomią doświadczeń – projektowanie percepcji wokół wszystkich elementów, które zachęcają klienta do skorzystania usługi, tzw. ścieżki przez kolejne etapy (procesy) świadczenia usługi oraz wpływu na poziom zadowolenia klienta po usłudze. Drobiazgowe zaprojektowanie wszystkich detali decyduje o sukcesie danej usługi.

 • Ekspertyzy

  Zaawansowana wiedza ekspercka związana z komercjalizacją wyników badań pozwala nam zrealizować praktycznie każdą ekspertyzę z tego zakresu. Bardzo często jesteśmy proszeni o recenzję publikacji, raportów, badań itp. Chętnie się podejmujemy tego typu niekonwencjonalnych zleceń.

 • Budowa sieci powiązań

  Networking w wymiarze osobowym przekłada się często na sieci kooperacyjne, ale te wymagają często bardzo precyzyjnego zaprojektowania związanego z różnie definiowanymi interesami podmiotów uczestniczących w inicjatywach klastrowych, nieodpowiednio zaprojektowane powiązania mogą z czasem skutkować upadkiem całego powiązania dlatego trzeba uwzględniać wszelkie potencjalne zagrożenia

 • Szkolenia, coaching,

  Opracowaliśmy autorski cykl szkoleń z zakresu komercjalizacji uwzględniający bieżące trendy i zmiany legislacyjne (i również propozycje tych zmian). Wykorzystujemy zarówno metodyki warsztatowe – kreacja, współtworzenie, testy, obserwacje i eksperymenty jak i techniki (sesje) coachingowe np. dla zarządów spółek nastawionych na wdrażanie innowacji.