Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Komercjalizacja w statucie 2.0

19.02.2019r

Trwają dyskusje nad ostatecznym kształtem statutów uczelni w związku z reformą systemu nauki. Większość ekspertów jest zgodna co do tego, że sam dokument statutu ma charakter bardziej ogólny niż rozwiązania dotychczasowe, a przepisy szczegółowe powinny znaleźć się w regulaminie organizacyjnym. Ostatnie NKN Forum wskazuje jednak na to, iż wciąż wiele pytań pozostaje otwartych i trudno jest jeszcze wyodrębnić jednoznaczne modele ustrojowe uczelni. 

Warto jednak zwrócić uwagę na niezbędną metodykę tworzenia nowych statutów - zwłaszcza na konieczność właściwej charakterystyki potencjału danej jednostki, zarówno potencjału naukowego i marki uczelni jako jednostki dydaktycznej, jak i potencjału związanego ze sprawną komercjalizacją i wdrażaniem wypracowanych rozwiązań. Ten ostatni element jest często pomijany, a przecież jest on również jednym z głównych zadań uczelni 2.0. 

Sprawny system transferu technologii jest również jednym z elementów efektywnego zarządzania uczelnią i jako taki powinien również znaleźć się w statucie 2.0. Wynikać to powinno tównież ze strategii samej jednostki i nacisku jaki dana uczelnia kładzie na ten "trzeci filar". Przeprowadzone dyskusje wskazują, że dotyczyć on będzie nie tylko samego dylematu podziału kompetencji pomiędzy centrum transferu technologii (czyli uczelnią) i dedykowaną zwłaszcza do komercjalizacji pośredniej spółką celową, ale również funkcji jaką dana jednostka przypisuje komercjalizacji wyników badań w odniesieniu do dziedzin i dyscyplin, w których się chce specjalizować. Nasz zespół zaprasza do dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami w tym zakresie

Powrót